قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد نظرخواهی پیش نویس ویرایش مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ابلاغ می گردد.