عناوین و سرفصل های جدید رشته عمران (محاسبات)

شناخت پارامترها و روش انتخاب پارامترهای ژئوتكنيکی

ضوابط تحليل طراحی سيستم های مقاوم بتن آرمه

طراحی لرزه ای فولادی به روش LRED

مهاربندی های خارج از مركز

مهار بندی های هم مركز

شالوده های عميق

ژئوتكنيک لرزه ای

قالب و قالب بندی