لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

فرم های مورد نیاز- عضویت

ردیف شرح فرم شماره فرم
۱ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ۱ تا ۶
۲ درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی ۷
۳ درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی ۸
۴ درخواست درج صلاحیت نظارت لوله کشی گاز (مبحث هفدهم) در پروانه اشتغال به کار مهندسی ۹
۵ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مهندسی ۱۰
۶ مدارک مورد نیاز جهت تاسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۱۱ تا ۱۸ و پیوست ۱
۷ درخواست عضویت در دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۱۹ و پیوست ۱
۸ درخواست خروج از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۲۰ و پیوست ۱
۹ درخواست تمدید پروانه اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۲۱ و ۱۸ و پیوست ۱
۱۰ درخواست تعویض مسئول دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۲۲ و ۱۵ و پیوست ۱
۱۱ درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترمهندسی طراحی ساختمان ۱۸ و ۵۲ و پیوست ۱
۱۲ درخواست ابطال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۲۳
۱۳ درخواست تاسیس دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز ۲۴ تا ۲۶ و پیوست ۲
۱۴ درخواست تاسیس دفاتر مهندسی اجرای لوله کشی گاز ۲۴-B و۲۵و۲۶
۱۵ درخواست تعویض پروانه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز ۲۵ تا ۲۷ و پیوست ۲
۱۶ درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز ۲۵ و ۲۸ و پیوست ۲
۱۷ درخواست تمدید پروانه دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گاز ۲۴-A و ۲۵ و پیوست ۲
۱۸ در خواست صدور پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان ( شخص حقوقی ) ماده ۱۴ و ۱۵ ۲۹ تا ۳۹ و پیوست ۳
۱۹ در خواست صدور پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان ( شخص حقوقی ) تبصره ۴ ماده ۱۱ ۴۰ و ۳۰ تا ۳۴ و ۳۶تا ۳۹
۲۰ درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان (شخص حقوقی) ۴۱تا ۴۲
۲۱ درخواست تغییرات در پروانه اشتغال به کار طراحی/ نظارت ساختمان(شخص حقوقی) ۴۱-A
۲۲ درخواست عضویت در شرکت حقوقی طراحی/نظارت ساختمان(شخص حقوقی) ۵۲
۲۳ درخواست درج صلاحیت نظارت روستایی در پروانه اشتغال بکار مهندسی ویا کاردانی ۴۳
۲۴ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) ۴۴ تا ۴۸ و فهرست تجهیزات
۲۵ درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) ۴۸-A
۲۶ فرم تعهد ارائه دانشنامه تحصیلی ۴۹
۲۷ فرم تغییر کد پروانه اشتغال از مرتبط به اصلی ۵۰
۲۸ فرم تمدید پروانه انتقالی از سایر استانها ۲و۳و۴و۵۱

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.